Общи условия

Общи условия
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТA www.learninghomeopath.com

Раздел I.

Предмет на Общите условия.

Чл. 1. (1) С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията от една страна между „Едикта“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, ж.к. Овча купел 1, бл. 608, вх. Д, адрес на търговския обект: София 1202, ул. Иларион Макариополски №2, ЕИК: 175401353, ДДС Номер: BG 175401353. (наричано по-долу накратко “Едикта” ООД) – дружеството, което създава, разработва и управлява интернет сайта www.learninghomeopath.com и от друга страна потребителите на интернет сайта www.learninghomeopath.com (наричано за краткост по-долу „сайта“).

(2) Настоящите Общи условия регламентират правилата, при които “Едикта” ООД предоставя на потребителите възможност за ползване на услугите, предоставяни на сайта.

(3) Сайтът е предназначен за ползване само на територията на РБългария. „Едикта“ ООД не декларира, че материалите или услугите в този сайт са подходящи или достъпни извън РБългария и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Чл. 2. За целите на настоящите Общи условия се въвеждат следните определения:

 1. „Потребител“ – всяко лице, което достъпва сайта learninghomeopath.com, независимо дали е регистриран потребител или нерегистриран потребител.
 2. „Съдържание на сайта“ – всяка информация, изразена в текст и изображения, която е налична на сайта.
 3. „Услуги на сайта“ – всички услуги, предоставяни на сайта learninghomeopath.com. „Едикта” ООД има право по всяко време да допълва, променя или разнообразява услугите на сайта, с оглед тяхното подобряване и разширяване.

Раздел II.

Условия за ползване на сайта.

Чл. 3. (1) С отварянето на интернет сайта www.learninghomeopath.com потребителите се съгласяват и задължават да ползват съдържанието и услугите, предоставяни на сайта, като спазват изискванията на настоящите Общи условия.

(2) „Едикта“ ООД има право едностранно и по всяко време да изменя и допълва настоящите Общи условия. Във всеки случай на промяна на Общите условия „Едикта“ ООД ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта www.learninghomeopath.com. За нерегистрираните потребители промените в Общите условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване. Регистрираните потребители имат възможност да заявят в срок до 30 дни от датата на публикуване на съответното изменение, че отхвърлят промените в Общите условия, чрез изпращане на съобщение до info@learninghomeopath.com. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от „Едикта“ ООД, се счита, че потребителят е обвързан от тях. В случай на заявяване от страна на регистриран потребител, че не е съгласен с тези Общите условия или с последващи изменения, „Едикта“ ООД има право да спре незабавно достъпа на съответния потребител до потребителския му профил и да прекрати регистрацията му.

Чл. 4. (1) В случаите, когато за използването на определени услуги на сайта, потребителят се нуждае от предварителна регистрация, потребителят, попълва специална регистрационна форма, с която предоставя най-малко следните данни: име, електронен адрес, парола, възраст. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

(2) С извършване на регистрацията потребителят се съгласява да получава на регистрираната от него електронна поща търговски съобщения от името на “Едикта” ООД, с изключение на случаите, в които те са изразили несъгласие да получават такива. „Едикта“ ООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. „Едикта“ ООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Чл. 5. (1) Всяко използване от потребителите на сайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона, е забранено.

Чл. 6. Всички права върху съдържанието на сайта, с изключение на съдържанието по чл. 18, са притежание на “Едикта” ООД и са запазени. Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайта, което включва, но не се ограничава до записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Общи условия, следва да става само с изричното разрешение от страна на “Едикта” ООД.

Раздел IІІ.

Участие в събития, организирани от „Едикта” ООД

Чл. 7. (1) Като част от дейността си, „Едикта” ООД организира различни видове събития, в това число, но не само, курсове и семинари онлайн (накр. „събития, организирани от „Едикта” ООД).

(2) Всички материали, свързани с провеждане на обучителни събития, се осигуряват от „Едикта“ ООД.

Чл. 8. Потребителят заявява желание за участие в събитие, организирано от „Едикта” ООД, като попълни специална онлайн регистрационна форма, съдържаща:

 • За безплатни събития:
 • име
 • e-mail

 

 • За събития с платен достъп:
 • Три имена
 • E-mail
 • телефон за връзка
 • адрес за връзка
 • дата на раждане
 • данни за фактура (име на фирма; БУЛСТАТ; седалище и адрес на управление)

Чл. 9. С попълването на регистрационната форма потребителят се съгласява, че всички съобщения, във връзка със събитието, за което е заявил участие, ще бъдат разменяни между „Едикта” ООД и него, в електронна форма.

Чл. 10. (1) За участие в платено събитие, организирано от „Едикта” ООД, потребителят се задължава да заплати таксата за участие в пълен размер най-малко 3 (три) дни преди провеждане на събитието по банковата сметка на „Едикта“ ООД в Уникредит Булбанк: IBAN: BG25UNCR70001501493563, BIC: UNCRBGSF. Всички такси и комисионни са за сметка на потребителя.

(2) В платежното нареждане задължително се посочва събитието, за което се плаща, както и трите имена на участника.

Чл. 11. (1) Участник, който е заплатил в пълен размер таксата за участие и не може да присъства на събитието, има право на възстановяване на заплатената сума в пълен размер, в случай че уведоми „Едикта” ООД в срок от най-малко 3 (три) дни преди провеждане на събитието.

(2) Участник, който е заплатил в пълен размер таксата за участие и не може да присъства на събитието, има право на възстановяване на 80 % от заплатената сума, в случай че уведоми „Едикта” ООД в срок от по-малко от 3 (три) дни преди провеждане на събитието.

(3) Участник, който е заплатил в пълен размер таксата за участие и не присъства на събитието, няма право на възстановяване на заплатената сума.

Чл. 12. (1) „Едикта” ООД има право да променя едностранно времето на провеждане на събитието, като при това положение „Едикта” ООД се задължава да уведоми участниците най-малко 2 дена предварително по e-mail или с телефонно обаждане.

(2) В случай, че събитието бъде отменено едностранно от страна на „Едикта” ООД, заплатените такси за участие ще бъдат възстановени на участниците в срок до 14 дни след датата, на която е трябвало да се проведе отмененото събитие.

 

Раздел ІV.

Права и задължения на страните.

Чл. 13. „Едикта” ООД има право по всяко време и по своя преценка да променя услугите и функционалностите, които предлага сайта.

Чл. 14. (1) Потребителите имат право да искат информация от „Едикта” ООД относно условията за ползване на сайта.

(2) Потребителите имат право да уведомяват „Едикта” ООД за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайта (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и др.). Всякакви въпроси, свързани с функционирането на сайта, могат да се отправят към „Едикта” ООД на следния е-майл: info@ learninghomeopath.com.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че с цел подобряване качеството на сайта, „Едикта” ООД има право, да наблюдава кои негови сeкции се посещават и колко време продължават тези посещения. Този мониторинг се осъществява чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата за мониторинг на сайта наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузер, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. Фразите, въведени от потребителите във формулярите за търсене също се наблюдават, но в обобщен вид, непозволяващ да бъдат свързани с конкретни потребители.

(2) „Едикта” ООД информира потребителя, че бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитки се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави някое издание в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава www.learninghomeopath.com. Те не могат да послужат за идентификация – те само разпознават, че в миналото e посетен www.learninghomeopath.com и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството. В рамките на услугата, която предоставяме на нашите партньори рекламодатели, те също използват бисквитки. Бисквитки се използват и от системата за анализ на трафика Google Analytics, както и от плъгините за социалните мрежи, инсталирани в сайта.

(3) „Едикта” ООД информира потребителя, че е възможно да настрои браузера си да не приема бисквитки. Потребителят може да отхвърли и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функции в някои от секциите на сайта да не бъдат активни, например поръчката на издания. Докато потребителят не промени настройките на браузера си, бисквитките ще се записват/обновяват всеки път, когато потребителят достъпи сайта ни и с използването му потребителят се съгласява на това.

Чл. 16. (1) „Едикта” ООД има право без предизвестие да заличи регистрацията на потребител, в случай че потребителският му профил не е бил използван повече от 12 месеца. За използване по смисъла на предходното изречение се счита влизане от потребителя в потребителския му профил с потребителско име и парола. В случай на изтриване на потребителски профил съгласно настоящата алинея, потребителят има право по всяко време да се регистрира отново при спазване на предвидената в Общите условия процедура.

(2) Регистриран потребител има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати регистрацията си на сайта. В този случай „Едикта” ООД спира достъпа на потребителя до потребителския му профил.

Чл. 17. „Едикта” ООД има право да съхранява и предоставя информация за потребителя в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и да я предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси на „Едикта” ООД или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

Чл. 18. „Едикта” ООД има правото да поставя и публикува на сайта рекламни банери, препратки и други рекламни форми за стоки и услуги на трети лица. „Едикта” ООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на рекламни банери, препратки и други рекламни форми, както и на стоките или услугите, които те рекламират и на тяхното съдържание. „Едикта” ООД не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, рекламирани по реда на този член и поставени на вниманието на потребителя чрез публикуване на сайта. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на „Едикта” ООД, „Едикта” ООД не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за правоотношения във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

Раздел V.

Отговорности

Чл. 19. (1) „Едикта“ ООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем. „Едикта“ ООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

(2) „Едикта“ ООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на сайта www.learninghomeopath.com, и не носи отговорност за такова съдържание. „Едикта“ ООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

(3) „Едикта“ ООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от компютъра на потребителя до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

(4) „Едикта“ ООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа на потребителя до ползването на сайта.

Чл. 20. (1) “Едикта” ООД не носи отговорност за:

 1. непредоставяне на възможност за достъп до сайта на “Едикта” ООД или нарушено функциониране на сайта, включително в разултат на тестове от страна на “Едикта” ООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на сайта;
 2. функционалността и обезпечеността на публичната интернет мрежа и нейната свързаност с устройствата на потребителите, посредством които се осъществява ползването на сайта;
 3. евентуално наличие на „вируси” или други вредоносни последици от използването на сайта;
 4. съдържанието на интернет сайтове, към които пренасочват връзки, разположени на сайта;
 5. данните, посочени от потребителя при регистрацията му с оглед ползване на сайта, включително за опазване на предоставените данни или посочване на неверни данни;
 6. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на „Едикта” ООД, които включват, но не се ограничават до: непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на „Едикта” ООД, действия на трети лица и др.
 7. злонамерени действия на потребителите или трети лица. По смисъла на настоящите Общи условия „злонамерени действия” са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване на сайта и/или на публикувани на сайта материали, публикуване на препратки към сайтове, които нарушават авторски и сродни на авторското право права – пиратско съдържание”, дискриминационно или нецензурно съдържание, публикуване на информация и материали, за които потребителите нямат авторски права, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на сайта с цел собствена облага или неправомерно добиване на информация (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната възможност на останалите потребители да ползват сайта; публикуване на информация за трети лица, срещу която засегнатите лица възразят; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.

(2) „Едикта” ООД не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта.

(3) „Едикта” ООД не носи отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи (включително и между отношенията им с трети лица), настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнотa на публикувани от потребителите материали и/или информация, достъпни чрез сайта.

Чл. 21. (1) Интернет сайта www.learninghomeopath.com представлява защитен обект на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права.

(2) Всички материали, публикувани на сайта, съдържат информация и съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържат обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост.

(3) Всяко представяне на сайта с търговска цел на наименования на юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права, може да бъде извършено само с изричното съгласие на „Едикта” ООД.

(4) Използването на сайта или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между потребителите и „Едикта” ООД, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на „Едикта” ООД и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност – гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

Раздел VI.

Заключителни условия.

 

Чл. 22. Кореспонденцията между „Едикта” ООД и потребителите във връзка с използването на сайта се осъществява чрез електронни съобщения. Адресът на електронната поща на „Едикта” ООД за кореспонденция с потребителите по въпроси във връзка с функционирането на сайта и публикуваните на сайта материали е: info@ learninghomeopath.com.

Чл. 23. Всички спорове между „Едикта” ООД и потребителите във връзка с ползването на сайта се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

Чл. 24. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай, че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 3.11.2018 г.